AAC- komunikowanie się dzieci niemówiących

Adresaci szkolenia: logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci rozpoczynający pracę z osobami dotkniętym zaburzeniami komunikacji (w tym komunikacji werbalnej).

Czas trwania szkolenia: 9.00-16.00

Cena: 350 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Miejsce i termin szkolenia: Mikołów ( do 10 osób)  lub Katowice ( powyżej 10 osób),
9 listopada 2019

Max. ilość uczestników: 30 osób

Prowadzący: Katarzyna Ściebura-Biesiada – logopeda i oligofrenopedagog. Pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu i z zaburzeniami mowy oraz komunikacji. Terapeuta metody Tomatisa. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu: alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, neurobiologicznych podstaw integracji sensorycznej, terapii behawioralnej (kurs 3-modułowy), diagnostyki i terapii neurologopedycznej zburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmu i nadawaniem mowy (0-1 r.ż), terapii ręki, terapii sensomotorycznej i korekty dysfunkcji ustno-twarzowych, manipulacji ustno-twarzowych oraz technik usprawniających narządy mowy i redukujące ból, i inne. Obecnie w trakcie studiów z zakresu neurologopedii klinicznej i wczesnej interwencji logopedycznej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. 

Opis szkolenia:
Szkolenie ma charakter podstawowy. Skierowane jest głównie do osób rozpoczynających swoją pracę z osobami z zaburzeniami komunikacji. Stanowi tym samym bazę i wstęp do szkolenia z zakresu AAC prowadzonego przez Panią Alinę Smyczek. Uczestnicy szkolenia zostaną zatem przygotowani do rozpoczęcia pracy z podopiecznym nie posiadającym wystarczającej kompetencji komunikacyjnej, a także poznają podstawowe zasady doboru systemu komunikacji oraz sposoby wywołania motywacji do podjęcia aktu komunikacyjnego. 

Plan szkolenia:
Cel szkolenia: Rozwijanie komunikacji dziecka z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji - poziom podstawowy:
 
1. Wyjaśnienie pojęcia komunikacji w odniesieniu do werbalnych i niewerbalnych form porozumiewania się.
2. Pojęcie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
3. Główne założenia AAC.
4. Wybrane formy alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
5. Profil użytkownika procesu komunikacji z wykorzystaniem AAC.
6. Warunki i kryteria doboru metody AAC do użytkownika procesu komunikacji interpersonalnej.
7. Fakty i mity dotyczące AAC.
8. Sytuacje problemowe.
 
W trakcie szkolenia:
1. Uczestnik pozna podstawy założeń procesu komunikacji w przypadku osób niemówiących lub mających kłopot z komunikacją werbalną.
2. Uczestnik zostanie zapoznany z głównymi formami komunikacji z wykorzystaniem różnych metod porozumiewania się.
3. Uczestnik pozna główne teorie dotyczące procesu komunikacji.
4. Uczestnik pozna najczęściej wykorzystywane narzędzia i metody AAC.
5. Uczestnik będzie potrafił określić i dostosować metodę komunikacji do profilu uczestnika procesu komunikacyjnego.
6. Zostanie zapoznany z mitami dotyczącymi AAC.