KORP- standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż.

Oba szkolenia 7 grudnia  2019- Katowice -Piotrowice!

Szkolenie KORP
9.00-15.00 cena 380 zł/ os
Szkolenie KOZE 15.30- 19.30 cena 360 zł/ os

Osoby uczestniczace w obu szkoleniach jednego dnia - cena KORP i KOZE- 700 zł/os

Szkolenie : Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP)
jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu wyjściowego badania.
Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki badań są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałość decyduje o obiektywności diagnozy.
Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy psychopedagogicznej z dzieckiem.

Adresowane do
: pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Termin: 7. 12..2019
Czas trwania: 6 godzin (9.00-15.00)

Miejsce szkolenia:
  Katowice

Wszystkie informacje dotyczące szkolenia, dokładna lokalizacja, numer konta, termin płatność itp., zostaną przesłane do zarejestrowanych uczestników ok. miesiąc przed terminem szkolenia. Przed dokonaniem rejestracji prosimy zapoznać się z regulaminem

Cena: 380 zł - cena obejmuje udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe

Prowadzący:
­    mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach.
­    mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi.

Program szkolenia:
1.    Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego.
2.    Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej.
3.    Charakterystyka kwestionariusza.
4.    Warunki przeprowadzania badania.
5.    Wywiad z opiekunem dziecka.
6.   Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze w postaci zadań, obserwacji i informacji z wywiadu).
7.    Profil rozwoju psychoruchowego dziecka.
8.    Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu KORP-PRE.
9.    Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków diagnostycznych.
10.  Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy.
11.  Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne badanie dziecka wraz z analizą wyników – ćwiczenie praktyczne.
12.  Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – ćwiczenie praktyczne.
 
 
Zapisz się na szkolenie - rejestracja online