Trenerzy - Magdalena Mazur

Magdalena Mazur

Kilka słów o mnie:

     Jestem założycielem Centrum Neuroterapii i Neurorehabilitcji NSL Magdalena Mazur z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (www.centrumnsl.pl).
     Centrum skupia zespół doświadczonych diagnostów i terapeutów z dziedziny szeroko rozumianej neuroterapii i neurorehabilitacji w zakresie: logopedii, surdologopedii, neurologopedii, neurodydaktyki, biblioterapii i fizjoterapii.
      Jestem zdeklarowanym i czynnym neurologopedą, surdologopedą, terapeutą Empathy Dolls, terapeutą karmienia wykorzystujący m.in. elementy karmienia terapeutycznego wg. koncepcji Human Touh, providerem – terapeutą metody Johansena IAS, terapeutą miofunkcjonalnym, entuzjastą wykorzystywania regulatorów funkcji MFS w logoterapii, terapeutą kinesiotapingu neurologopedycznego oraz wielbicielką terapii neurobiologicznej prof. Cieszyńskiej, zwłaszcza metody symultaniczno – sekwenyjnej.
Ukończyłam Poodyplomowe Studia w zakresie Surdologopedii na   Uniwersytecie Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie, Podyplomowe Studia Neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, Logopedie i Terapie Pedagogiczną na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Pedagogike o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna.
      Przez wiele lat pracowałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajmowałam się różnymi zadaniami, począwszy od terapii zaburzeń mowy (dyslalie), po przesiewowe badania logopedyczne i audiometryczne badania słuchu, przez prace w systemie Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci ze złożoną niepełnosprawnością.
      Wiele lat pracowałam także w przedszkolach i szkołach prowadząc grupowe logopedyczne zajęcia profilaktyczne oraz indywidualne terapie logopedyczne.
       Dwukrotnie współpracowałam ze Światowym Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Uczestniczyłam w programie profilaktyki i wykrywania zaburzeń słuchu u uczniów szkół podstawowych na terenie Polski Zachodniej. Prowadziłam audiometryczne badania słuchu Platformą Badań Zmysłów WIDZĘ, SŁYSZĘ, MÓWIĘ – dzięki tej inicjatywie zdołano wyłonić dzieci, mające problemy ze słuchem, które wpływały na niepowodzenia szkolne.
     Pełniłam funkcję przewodniczącej Polskiego Związku Logopedów w Oddziale Lubuskim, co zaowocowało poznaniem wielu doświadczonych specjalistów i uwrażliwieniem na potrzeby rodzimych logopedów.
Uczestniczę także w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych z problemami neurologicznymi.
     Prowadzę praktyki studenckie pokazując swój warsztat pracy i przekazując swoją wiedzę.
     Organizuję szkolenia dla rodziców, logopedów, pielęgniarek, pedagogów i rehabilitantów.
     Jestem jednym z redaktorów bloga "Logopedia Damsko- męska". Blog ma na celu promowanie mieszanego składu specjalistów, zwracanie uwagi na istotę dwugłosu w sprawie diagnozy, terapii i innych zagadnień dotyczących logopedii, pedagogiki czy psychologii. https://www.facebook.com/Logopedia-Damsko-M%C4%99ska-149332168973639/?ref=br_rs
Od niedawna prowadzę także swojego bloga na kanale YT, którego tematyka oscyluje wokół moich zainteresowań, odpowiadam także na zadane przez Was pytania. https://www.youtube.com/channel/UCLSWTlcNBh8DKGLCzGxJs1w?view_as=subscriber
W swoim Centrum NSL zajmuję się:

-Diagnozą i terapią neurologopedyczną, surdologopedyczną, logopedyczną
-Wczesną interwencją kliniczną i wspomaganiem rozwoju wcześniaków, niemowląt, dzieci
-Terapią dzieci z:
• MPD (Mózgowym Porażeniem Dziecięcym)
• zespołami genetycznymi,
• alalią i afazją dziecięca,
• autyzmem wczesnodziecięcym
•ORM ( SORM- Samoistnym Opóźnionym Rozwójem Mowy, NORM- Niesamoistnym Opóźnionym Rozwojem Mowy)
•Zespołem Downa
•Wadami twarzoczaszki przed i po interwencji chirurgicznej (rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego, podniebienia twardego i miękkiego , Zespołem Treacher- Collins'a, Zespół Pfeiffera, Zespół Aperta, Zespół Crouzona-)
• chorobami przewlekłymi (w tym: choroby układu krążenia, przewlekłe choroby układu oddechowego, padaczka, nowotwory)
•rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA)
- Komunikacją alternatywną i wspomagającą AAC
- Wczesną interwencją kliniczną po uszkodzeniach neurologicznych
- Diagnozą i terapią afazji (po udarach, wylewach, wypadkach, nowotworach mózgu)
- Diagnozą i terapią wad wymowy (dyslalia wieloraka)
- Diagnozą i terapią dysglosji ( zniekształceniami dźwięków mowy lub niemożnością ich wytwarzania na skutek nieprawidłowej budowy narządów mowy jak: nieprawidłowości zgryzu, rozszczepy podniebienia, ankyloglosja )
-Terapią wspomagającą leczenie ortodontyczne
- Diagnozą i terapią jąkania wczesnodziecięcego oraz jąkania preneurotycznego (bez logofobii), jąkania neurotycznego (z logofobią)
- Rehabilitacją neurologopedyczną po operacjach nowotworów jamy ustnej, krtani (laryngektomia częściowa i całkowita), gardła, języka.
-Diagnozą i rehabilitacją neurologopdyczną oraz neurorehabilitacją zaburzeń wyższych czynności nerwowych ( mowy, praksji – wykonywanie celowych czynności ruchowych, gnozji – rozpoznawanie zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu, pamięci – utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, odtwarzanie treści doznanych uprzednio spostrzeżeń, myśli, emocji, czynności) w przypadku postępujących chorób neurologicznych i neurodegeneracyjnych w tym: stwardnienia zanikowego bocznego (SLA, ALS), choroby Alzheimera i Parkinsona
- Kinesiotapingiem neurologopedycznym (m.in. w przypadku: nadmiernego ślinienia, porażenia nerwu twarzowego, dysfagii, zapalenia/zaburzenia stawów skroniowo żuchwowych, obrzęku limfatycznego twarzy po operacji lub infekcji, zaburzeń połykania, zaburzeń mowy)
- Badaniami słuchu, ich analizowaniem, dostosowywaniem odpowiednich oddziaływań terapeutycznych za pomocą nowoczesnych i profesjonalnych urządzeń do diagnostyki i terapii słuchu w ty:
•Aparatu do badania z oprogramowaniem PC- audiometr MA33 SPEECH, badającego audiometrię mowy na przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne, progowy poziom rozpoznawania mowy, procentowy ubytek rozróżnienia mowy, poziom komfortowego usłyszenia, stopień rozróżniania dźwięku ;
•Tympanometru EAST Tymp2, badającego audiometrię impedancyjną do oceny schorzeń ucha środkowego: niedrożności trąbki słuchowej, otosklerozy, wysiękowego zapalenia ucha środkowego.
- Diagnozą i terapią centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (central auditory processing disorder CAPD).
- Prowadzeniem Indywidualnej Terapii Słuchu metodą Kielda Johansena IAS
- Terapią z wykorzystaniem Regulatorów funkcji MFS– nowe trendy w leczeniu zaburzeń funkcji mowy i zgryzu.
- Diagnozą i terapią surdologopedyczną uszkodzeń słuchu przed i po zaopatrzeniu w protezy słuchowe (aparaty słuchowe, implanty ślimakowe)
- Przesiewowymi badaniami słuchu (audiometrycznymi i tympanometrycznymi) i mowy na terenie Gorzowa Wlkp. i jego okolic
- Udzielaniem porad i konsultacji
- Prowadzeniem praktyk studenckich
- Prowadzeniem autorskich szkoleń w zakresie neurologopedii, surdologopedii, logopedii (w Centrum Szkoleniowym NSL oraz na zaproszenie placówek, ośrodków , stowarzyszeń i osób prywatnych)
-Koordynowaniem pracy Centrum i dbałością o jakość świadczonych usług
Obszarami zainteresowań naukowych, które fascynują mnie nieustannie to: neuroplastyczność, zaburzenia słuchu przewodzeniowe i centralne, wady twarzoczaszki i ich rehabilitacja pre i postchirurgiczna oraz dysfagie ustno – gardłowe w zespołach genetycznych, chorobach neurologicznych i zaburzeniach metabolicznych.
Opublikowałam kilka artykułów, które znajdują się w monografiach oscylujących wokół szeroko rozumianej terapii np.:
•    Możliwości połączenia elementów logorytmiki i metody „Dyna – Lingua M.S. w terapii logopedycznej. Artykuł zamieszczony w  „Edukacja Artystyczna. Nowe wyzwania”, red. Naukowa Lidia Kataryńczuk – Mania
•    Specyfika pracy logopedycznej z wykorzystaniem elementów muzyki w pracy z dzieckiem autystycznym. Refleksje z praktyki. Artykuł zamieszczony w „Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej”, red. Lidia Kataryńczuk – Mania
•    Wykorzystanie zjawiska plastyczności mózgu w terapii neurologopedycznej pacjenta po urazie czaszkowo-mózgowym - studium przypadku. Artykuł zamieszczony w  „Running header: Augmentative and Alternative Communication (AAC)” pod red. Jolanta Góral-Półrola, Paweł Półrola, Natalia Mirska, Andrzej Mirski, Izabela Herman-Sucharska, Maria Pąchalska (ostatni numer 2015)

<< Lista Trenerów